STANDARD    ORGANIZACYJNY    TELEPORADY

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Poradnia Lekarza Rodzinnego

 1. Teleporady odbywają się drogą telefoniczną ( telefon stacjonarny : 84 639 26 83 , tel kom: 882 700 756 i pocztą elektroniczną ( poradnia@rodzinna-zamosc.pl)
 2. Sposób ustalenia terminu teleporady:
 • Pacjenci telefonicznie zgłaszają potrzebę porady lekarskiej lub pielęgniarskiej dzwoniąc do rejestracji, pisząc SMS lub e-maila..

 • W rejestracji weryfikowana jest tożsamość pacjenta poprzez datę urodzenia lub inną informację związaną z pacjentem. ( zał. Nr 1 )

 • Zbierany jest wywiad dotyczący potrzeby zdrowotnej, wywiad epidemiologiczny oraz ustalana data i godzina teleporady.

  3.Sposób nawiązania kontaktu z pacjentem    w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia
  :

  – W wyznaczonym czasie lekarz/ pielęgniarka dzwoni do pacjenta, weryfikuje jego tożsamość ( zał nr 1 )

  – Jeśli wyczerpane są    konkretne terminy, teleporada może się odbyć w miarę możliwości lekarza/ pielęgniarki bez szczegółowego wyznaczenia godziny w godz: 8:00- 18:00.

  – Jeżeli na podstawie wywiadu, stan zdrowia wymaga pilnej oceny, lekarz decyduje o formie udzielenia pomocy ( wizyta w poradni, wezwanie pogotowia ratunkowego, skierowanie do szpitala)

  – Porada dotycząca dziecka odbywa się z jego rodzicem lub opiekunem ( weryfikacja tożsamości dotyczy zarówno dziecka jak i rodzica/ opiekuna co zostaje odnotowane w dokumentacji dziecka.

  – Gdy    brak jest kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie pomimo trzykrotnej próby nawiązania kontaktu    w odstępach nie krótszych niż 5 min, lekarz/ pielęgniarka może odstąpić od teleporady    umieszczając adnotację w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej.

  – Jeśli w    wyniku zebranego wywiadu podczas teleporady,    lekarz/ pielęgniarka uznają konieczność bezpośredniego zbadania    lub pacjent wyrazi potrzebę takiego kontaktu, uzgadniany jest termin wizyty w poradni lub w domu pacjenta.

  – Przebieg teleporady opisany jest w wewnętrznej indywidualnej dokumentacji pacjenta.

  – Teleporada jest przeprowadzana w warunkach gwarantujących poufność ze strony personelu medycznego, a otrzymane    drogą elektroniczną    obrazy, zdjęcia czy    dokumentacja,    są dołączane do elektronicznej dokumentacji pacjenta lub usuwane z systemu informatycznego.

  – NZOZ – Poradnia Lekarza Rodzinnego,    zapewnia stosowne zabezpieczenia dotyczące poczty elektronicznej    w ramach domeny www.rodzinna-zamosc.pl   

  – teleporada nie może zastąpić    wizyty bezpośredniej w poradni lub w domu pacjenta gdy:

  * pacjent    lub jego opiekun prawny nie wyrażą zgody na taką formę świadczenia medycznego

  * jest to pierwsza wizyta realizowana po zapisaniu sie do NZOZ- PLR

  * w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;

  * w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej

  * dzieciom do 6    roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w    wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

            4. Instrukcje o:

                        -    sposobie realizacji    e- recepty, e- skierowania, e- zlecenia na wyroby medyczne   

                          -    sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych laboratoryjnych i obrazowych

                          -    możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta   

                Znajdują się na tablicy ogłoszeń i stronie    internetowej : www.rodzinna-zamosc.pl

              oraz są    przekazywane przez personel podczas kontaktu z pacjentem lub osobą przez niego upoważnioną.

  Podstawa prawna :

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia .w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z póżn. zmianami( Dz.U. z 2020 r poz.1395, 2021r poz 95, 231i 427)

  2. Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

  Załącznik nr. 1

  WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI PACJENTA :

  1. Na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. z 2020r poz.849)

  2. Na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej    lub deklaracji wyboru, o której mowa w art.10    ustawy z dnia 27 października 2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej

  3. Po okazaniu przez pacjenta dokumentu    potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki    zdrowotnej w formie wideoporady.

  4. Przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w    wyniku    potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art.20 a ust.1 pkt 1    ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2020 r poz.346, 568 i 695)

  Załącznik Nr 2

                                    INSTRUKCJA    O SPOSOBIE REALIZACJI :

  1. E- RECEPTY :    po otrzymaniu kodu recepty    należy    udostępnić go w aptece z numerem PESEL    osoby dla której została recepta wypisana .
  2. E- SKIEROWANIA : do poradni specjalistycznych    i szpitala    : generowany jest kod który należy podać podczas rejestracji .    Aktualnie    wydajemy jeszcze skierowania w formie papierowej ponieważ nie wszystkie poradnie    akceptują    formę elektroniczną. Można to sprawdzić dzwoniąc do jednostki, która nas interesuje.
  • E-skierowania wystawiane sa również na badanie gastroskopowe i    kolonoskopowe .

  1. E- ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE:

  – szczegółowe informacje znajdują się    na :

              https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/

  1. Zlecenie    na badania dodatkowe ( laboratoryjne i obrazowe )    wydawane są przez lekarza gdy istnieje medycznie uzasadniona potrzeba. Pacjent wówczas    jest informowany    o    miejscach gdzie może te    badania wykonać.

  1. Informacja o możliwości założenia przez pacjenta    Internetowego Konta Pacjenta znajduje się na stronie :   

  https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/internetowe-konto-pacjenta/

  Skip to content